Ketterä

asiantuntijatalo

Digikehitysprojektit onnistuneesti
maaliin saakka

Me Pro­ject For­gel­la tun­nem­me ohjel­mis­to­ke­hi­ty­sa­lan kuin omat tas­kum­me. Olem­me myös asian­tun­ti­joi­ta ket­te­ris­sä kehi­tys­me­ne­tel­mis­sä ja toteut­ta­neet lukui­sia pro­jek­te­ja. Meis­tä saat siis täy­del­li­sen kump­pa­nin, kun haas­ta­vam­pi­kin han­ke täy­tyy saat­taa kun­nial­la maaliin.

Jokai­ses­sa orga­ni­saa­tios­sa on omat yksi­löl­li­set haas­teen­sa ja kehi­tys­koh­tan­sa. Ulko­puo­li­nen, osaa­va kon­sult­ti voi näh­dä rat­kai­sut jos­kus jopa sel­keäm­min. Kun ulkois­tat osan kehi­tys­pro­jek­tis­ta­si meil­le, annam­me käyt­töö­si oman ydin­osaa­mi­sem­me. Täl­löin sinul­le­kin jää aikaa oman ydin­lii­ke­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­seen ja kehittämiseen.

Kos­ka jokai­nen orga­ni­saa­tio on yksi­löl­li­nen, tar­joam­me pro­jek­tio­saa­mis­tam­me juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­pei­siin ja läh­tö­koh­tiin sopi­vak­si. Olem­me vah­va end-to-end –toi­mi­ja ja käy­tet­tä­vis­sän­ne pro­jek­tin suun­nit­te­lu­vai­hees­ta aina sen lop­puun saak­ka. Meil­lä fokuk­ses­sa kai­kes­sa teke­mi­ses­säm­me on jat­ku­vas­ti se, kuin­ka pys­tym­me tuot­ta­maan asiak­kaal­lem­me ja lop­pu­käyt­tä­jäl­le lisäarvoa.

Project Forgen vahvuudet:

Ota siis yhteyt­tä, niin kar­toi­te­taan tule­va pro­jek­ti­si tai hank­kee­si. Rää­tä­löi­dään orga­ni­saa­tiol­le­si sopi­va paket­ti lyhyen tai pit­kän ajan ohjelmistokonsultaatioon.

Yrityksille ja asiantuntijoille

Ammattitaitoinen kumppanisi ohjelmistokehitysprojekteissa

Pal­ve­lum­me sisäl­tää koko ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­tin elin­kaa­ren. Me hal­lit­sem­me pro­jek­tin huo­lel­li­sen suun­nit­te­lun, ket­te­rän toteu­tuk­sen ja onnis­tu­neen jul­kai­sun. Ulkois­ta­mal­la osa-aluei­ta kehi­tys­pro­jek­tis­ta sinä voit kes­kit­tyä yri­tyk­se­si ydinliiketoimintaan.

Meil­le tut­tu­ja ovat niin mobii­li­ke­hi­tys­pro­jek­tit kuin perin­tei­sem­mät webkehityshankkeetkin.

ohjelmistokehitysprojektit-ammattitaitoinen-kumppani

Tarjoamme sinulle haasteellisia tehtäviä isojen ohjelmistokehitysprojektien parissa

Meil­lä on ovet auki osaa­vil­le teki­jöil­le. Haem­me jat­ku­vas­ti tek­ni­siä pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä, ohjel­moi­jia ja tuo­teo­mis­ta­jia pro­jek­tei­him­me. Meil­lä voit työs­ken­nel­lä vaki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa tai halu­tes­sa­si voit olla osa freelance-pooliamme.

Ketterä projektinhallinta ydinosaamisemme
keskiössä

Onko pro­jek­tis­sa­si tar­vet­ta scrum-mas­te­ril­le tai tek­ni­sel­le pro­jek­ti­pääl­li­köl­le? Me Pro­ject For­gel­la tai­vum­me monen­lai­seen asian­tun­ti­ja­roo­liin eri­lai­sis­sa hank­keis­sa. Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me koos­tuu pro­jek­tin­joh­dos­ta, ohjel­moin­nin asian­tun­ti­jois­ta, UX-suun­nit­te­li­jois­ta sekä tuoteomistajista.

Asian­tun­te­muk­sem­me avul­la saat pro­jek­tin tai hank­keen vie­tyä suun­nit­te­lus­ta pal­ve­lun jul­kai­suun saak­ka kon­sult­ti­voi­min käte­väs­ti ja huoletta.

Me tun­nem­me pro­jek­tien haas­teet ja ongel­ma­koh­dat emme­kä säi­käh­dä nii­tä, vaan näem­me ne vah­vas­ti osa­na työ­täm­me. Me tie­däm­me, kuin­ka tiu­kan pai­kan tul­len toi­mi­taan ja miten pro­jek­ti vie­dään onnis­tu­nees­ti maa­liin saakka.

Tar­joam­me pal­ve­lui­tam­me sekä toteut­ta­ja-, että asiakaspuolelle.

ux-suunnittelu-scrum-master

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneitamme